ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take fire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take fire*, -take fire-

take fire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take fire (vi.) ติดไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take fire
Back to top