ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take another��s place by assuming his name

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take another��s place by assuming his name*, -take another��s place by assuming his name-