ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take an oath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take an oath*, -take an oath-

take an oath ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
take an oathทำการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถวายสัตย์ปฏิญาณ (v.) take an oath of allegiance

take an oath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
忠誠を誓う[ちゅうせいをちかう, chuuseiwochikau] (exp,v5u) to pledge allegiance; to swear an oath of allegiance; to take an oath of allegiance

take an oath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนบาน[v.] (bonbān) EN: vow ; pray ; take an oath ; pledge FR: faire le voeu de
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
ปฏิญาณต้น[v. exp.] (patiyān ton) EN: be sworn in ; take an oath of office FR:
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สาบานตัว[v.] (sābān tūa) EN: take an oath FR: prendre un engagement
สบถ[v.] (sabot) EN: vow ; swear ; pledge ; take an oath FR: promettre ; jurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take an oath
Back to top