ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take an interest in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take an interest in*, -take an interest in-

take an interest in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ; pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious ; heed FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take an interest in
Back to top