ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take an examination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take an examination*, -take an examination-

take an examination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอบ[v.] (søp) EN: take an examination ; take an exam ; take a test ; FR: passer un examen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take an examination
Back to top