ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take advantage of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take advantage of*, -take advantage of-

take advantage of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take advantage of (vt.) ฉวยโอกาส See also: ถือโอกาส, คว้าโอกาส, ใช้อำนาจมิชอบ Syn. grab, utilize
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้ฉลาด (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
เอารัดเอาเปรียบ (v.) take advantage of See also: exploit Syn. เอาเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้

take advantage of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

take advantage of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
ほたえる;ほだえる[, hotaeru ; hodaeru] (v1,vi) (1) (arch) to mess around; to clown around; (2) (arch) to take advantage of; to be spoiled; to be spoilt
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
付け上がる[つけあがる, tsukeagaru] (v5r,vi) to be elated; to be spoiled; to be spoilt; to take advantage of; to be conceited; to be stuck-up
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P)

take advantage of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
กินแรง[v.] (kinraēng) EN: use someone for sth ; unfairly take advantage of others FR:
รู้มาก[v.] (rūmāk) EN: take advantage of ; exploit ; be tricky FR: profiter ; tirer profit de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take advantage of
Back to top