ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take a trip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take a trip*, -take a trip-

take a trip ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินทางไกล (v.) take a trip See also: travel, journey

take a trip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
ไปเที่ยว[v. exp.] (pai thīo) EN: travel ; tour ; go out ; take a trip ; wander about ; take a walk ; go somewhere for pleasure FR: aller faire un tour ; aller se balader ; aller se promener ; aller sans but ; faire une excursion ; excursionner (vx)
ประพาส[v.] (praphāt) EN: tour ; travel ; take a trip FR:
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: wander ; roam around ; rove around ; travel around ; take a trip ; tour ; stroll ; ramble FR: parcourir
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo =) EN: travel ; tour ; go sightseeing ; take a trip FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take a trip
Back to top