ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take a rest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take a rest*, -take a rest-

take a rest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking
骨を休める[ほねをやすめる, honewoyasumeru] (exp,v1) to draw breath; to take a rest after work; to have a breather; to take a break

take a rest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิรมย์ [v.] (aphirom) EN: take a rest ; repose FR:
นอนเล่น[v.] (nønlen) EN: take a rest ; lie down ; take a nap ; nap FR: somnoler
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: take a break ; take a rest ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take a rest
Back to top