ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tail spin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tail spin*, -tail spin-

tail spin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tail spin (n.) การควบคุมของหางเครื่องบิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tail spin
Back to top