ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sympathetic joy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sympathetic joy*, -sympathetic joy-

sympathetic joy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sympathetic joy
Back to top