ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swing up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swing up*, -swing up-

swing up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสย[v.] (soēi) EN: brush back ; swing up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swing up
Back to top