ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk*, -sweetmeat similar in shape to noodles eaten with sweetened coconut milk-