ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspend someone in midair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspend someone in midair*, -suspend someone in midair-