ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supposing that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supposing that*, -supposing that-

supposing that ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างว่า (conj.) supposing that See also: if, as if, in case, like Syn. สมมุติว่า, หากว่า, แม้ว่า
สมมุติว่า (conj.) supposing that See also: if, as if, in case, like Syn. หากว่า, แม้ว่า

supposing that ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假令[jiǎ lìng, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 假令] if; supposing that; acting county magistrate
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, 倘若] provided that; supposing that; if

supposing that ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
と仮定して[とかていして, tokateishite] (exp) assuming that ...; supposing that ...

supposing that ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
ต่างว่า[X] (tāngwā) EN: if ; supposing that FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supposing that
Back to top