ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supposing (that)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supposing (that)*, -supposing (that)-

supposing (that) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถ้าหากว่า[conj.] (thāhākwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: pourvu que ; à condition de
ถ้าว่า[conj.] (thāwā) EN: if ; in case ; provided that ; supposing (that) FR: en cas de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supposing (that)
Back to top