ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summit talk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summit talk*, -summit talk-

summit talk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summit talk
Back to top