ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

summit conference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *summit conference*, -summit conference-

summit conference ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
summit conferenceการประชุมสุดยอด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

summit conference ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高峰会议[gāo fēng huì yì, ㄍㄠ ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 高峰会议 / 高峰會議] summit conference

summit conference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประชุมสุดยอด[n.] (prachum sut) EN: summit ; summit conference ; summit meeting ; summit talk FR: sommet [m] ; conférence au sommet [f] ; réunion au sommet [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า summit conference
Back to top