ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffer from severe dysentery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffer from severe dysentery*, -suffer from severe dysentery-