ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffer defeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffer defeat*, -suffer defeat-

suffer defeat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失利[shī lì, ㄕ ㄌㄧˋ, 失利] to lose; to suffer defeat
败北[bài běi, ㄅㄞˋ ㄅㄟˇ, 败北 / 敗北] to suffer defeat; to lose (a battle, an election); the loser

suffer defeat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffer defeat
Back to top