ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suffer a splitting pain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suffer a splitting pain*, -suffer a splitting pain-

suffer a splitting pain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปวดร้าว[v. exp.] (pūatrāo) EN: be heart-broken ; be deeply hurt ; suffer a splitting pain ; have a vague feeling of pain FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suffer a splitting pain
Back to top