ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sudden occurrence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sudden occurrence*, -sudden occurrence-

sudden occurrence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sudden occurrence (n.) การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

sudden occurrence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sudden occurrence
Back to top