ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sudden attack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sudden attack*, -sudden attack-

sudden attack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sudden attack (n.) การโจมตีอย่างรวดเร็ว See also: การจู่โจม Syn. raid

sudden attack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, 急袭 / 急襲] sudden attack

sudden attack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
paroxysmal; anfallsartig {adj} [med.]paroxysmal; in sudden attacks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sudden attack
Back to top