ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subordinate conjunction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subordinate conjunction*, -subordinate conjunction-

subordinate conjunction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subordinate conjunction (n.) คำเชื่อมซึ่งอยู่หน้า subordinate clause

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subordinate conjunction
Back to top