ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strong belief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strong belief*, -strong belief-

strong belief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strong belief (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. article of faith

strong belief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心証[しんしょう, shinshou] (n) (1) impression; (2) strong belief; conviction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strong belief
Back to top