ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strip of cloth worn round the waist of buddhist monks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strip of cloth worn round the waist of buddhist monks*, -strip of cloth worn round the waist of buddhist monks-