ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strike or beat or slap the water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strike or beat or slap the water*, -strike or beat or slap the water-