ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strike one´s mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strike one´s mind*, -strike one´s mind-

strike one´s mind ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดุดใจ (v.) strike one´s mind See also: make one think, catch one´s attention, remind Syn. ฉุกใจ, กระทบใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strike one´s mind
Back to top