ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stream of water

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stream of water*, -stream of water-

stream of water ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
打たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower
水脈[すいみゃく, suimyaku] (n) (1) water vein; underground stream of water; (2) (See 澪・みお・1) waterway

stream of water ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระแส[n.] (krasaē) EN: river ; stream of water ; course of water FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stream of water
Back to top