ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

story line

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *story line*, -story line-

story line ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, 剧情 / 劇情] story line; plot

story line ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า story line
Back to top