ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop speaking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop speaking*, -stop speaking-

stop speaking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เย็บปาก[v.] (yeppāk) EN: muzzle ; hut up ; stop speaking ; keep quiet ; remain silent ; be tongue-tied FR: museler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop speaking
Back to top