ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stop for a break

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stop for a break*, -stop for a break-

stop for a break ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: take a break ; take a rest ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stop for a break
Back to top