ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stone fruit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stone fruit*, -stone fruit-

stone fruit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stone fruit (n.) ลูกพีช See also: พีช Syn. apricot

stone fruit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
核果[かっか, kakka] (n) a drupe; stone fruit

stone fruit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steinfrucht {f}stone fruit
Steinobst {n}stone fruit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stone fruit
Back to top