ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stolen property

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stolen property*, -stolen property-

stolen property ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stolen property (n.) ของที่ปล้นมาได้ (คำสแลง) See also: ของที่ขโมยมา, ของโจร Syn. booty, loot, plunder
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

stolen property ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赃物[zāng wù, ㄗㄤ ˋ, 赃物 / 贓物] booty; stolen property

stolen property ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stolen property
Back to top