ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stir up one��s spirit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stir up one��s spirit*, -stir up one��s spirit-