ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick in one´s throat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick in one´s throat*, -stick in one´s throat-

stick in one´s throat ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกคอ (v.) stick in one´s throat See also: lodge in one´s throat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick in one´s throat
Back to top