ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick figure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick figure*, -stick figure-

stick figure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stick figure (n.) รูปวาดแสดงโครงร่างของคน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick figure
Back to top