ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stick fast to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stick fast to*, -stick fast to-

stick fast to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na,n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stick fast to
Back to top