ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steel bar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steel bar*, -steel bar-

steel bar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล็กเส้น[n.] (leksen) EN: steel rod ; iron wire ; steel bar FR:
เหล็กท่อน[n. exp.] (lek thǿn) EN: steel bar FR:

steel bar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flachstahl {m}steel bar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steel bar
Back to top