ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

station agent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *station agent*, -station agent-

station agent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นายสถานี[n. exp.] (nāi sathānī) EN: stationmaster ; station agent FR: chef de gare [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า station agent
Back to top