ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

start the journey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *start the journey*, -start the journey-

start the journey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า start the journey
Back to top