ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

star cluster

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *star cluster*, -star cluster-

star cluster ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
star cluster (n.) กลุ่มดาวกาแล็กซี Syn. cosmic system

star cluster ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster

star cluster ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มอินเดีย[n. exp.] (khem Indīa) EN: Egyptian star cluster FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า star cluster
Back to top