ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stapel scale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stapel scale*, -stapel scale-

stapel scale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stapel scale (n.) ตราชั่ง See also: เครื่องชั่ง Syn. balance, scale beam, steelyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stapel scale
Back to top