ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand in awe of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand in awe of*, -stand in awe of-

stand in awe of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed

stand in awe of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกรงขาม[v.] (krēngkhām) EN: stand in awe of ; hold in awe ; revere FR: éprouver de la crainte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand in awe of
Back to top