ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speed lamp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speed lamp*, -speed lamp-

speed lamp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speed lamp (n.) หลอดไฟ See also: หลอดไฟฟ้า Syn. speed flash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speed lamp
Back to top