ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speed flash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speed flash*, -speed flash-

speed flash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speed flash (n.) หลอดไฟ See also: หลอดไฟฟ้า Syn. speed lamp

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speed flash
Back to top