ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak nonsense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak nonsense*, -speak nonsense-

speak nonsense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense

speak nonsense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak nonsense
Back to top