ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak in an affected way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak in an affected way*, -speak in an affected way-

speak in an affected way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak in an affected way
Back to top