ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spastic paralysis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spastic paralysis*, -spastic paralysis-

spastic paralysis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spastic paralysis (n.) สภาพที่เกิดจากสมองบางส่วนถูกทำลายก่อนหรือขณะคลอดทำให้เสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

spastic paralysis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
痙性麻痺[けいせいまひ, keiseimahi] (n) spastic paralysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spastic paralysis
Back to top