ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space vehicle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space vehicle*, -space vehicle-

space vehicle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space vehicle
Back to top