ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

space traveler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *space traveler*, -space traveler-

space traveler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
space traveler (n.) มนุษย์อวกาศ See also: นักบินอวกาศ Syn. cosmonaut, spaceman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า space traveler
Back to top